Het was niet alles, tijdens de lockdown de hele tijd binnen zitten.. Ondertussen begint er terug licht te komen aan het eind van de tunnel. We mogen opnieuw reizen. Ga jij binnenkort ook terug op reis naar het buitenland? Heb je luchthavenvervoer nodig van en naar Oostende?

Bij Taxi en Luchthavenvervoer Oostende kan je snel en makkelijk je vervoer van en naar de luchthaven regelen.

Kevin Van Lierde

Company: Luchthavenvervoer Kevin | www.luchthavenvervoer-kevin.be

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store